Missie en visie


Wie zijn wij en wat is ons doel?

Het ouderinitiatief Cuijk en omgeving is in 2015 ontstaan uit ouders van kinderen die de vso-school Mikado in Gennep bezoeken. Per 7 december 2017 zijn de activiteiten ondergebracht in de Stichting wooninitiatief Kakelbont.

Doel van de ouders is een gezamenlijke woonvoorziening mét begeleiding en 24-uurs zorgverlening op te richten voor hun kinderen. Wij willen voor onze jong volwassen kinderen een fijn en veilig woonhuis realiseren in of nabij het centrum van Cuijk. Onze kinderen hebben een eigen plek nodig om zelfstandig, met begeleiding, te kunnen wonen in een vertrouwde omgeving. Wij denken aan de groep van 8 tot maximaal 10 jong volwassenen.

Waarom doen wij dit?

Onze kinderen kunnen door een beperkte verstandelijke ontwikkeling niet zelfstandig wonen. Thuis blijven wonen bij ouders of verzorgers is niet altijd een goede oplossing. Ouders worden ouder; eventuele broers en zussen verlaten het ouderlijk huis. Onze kinderen zijn gebaat bij contacten met leeftijd- en lotgenoten. Het is beter voor de ontwikkeling van onze kinderen als ze samen met leeftijdgenoten een eigen leven kunnen leiden. Hoe we die dat willen vormgeven, wat we belangrijk vinden, voor onze kinderen en voor onszelf, leggen we vast in dit stuk.

Zelfstandigheid is belangrijk

Onze kinderen zijn of komen op een leeftijd waarop het belangrijk is zelf tot maximale ontplooiing te komen. Ze hebben behoefte aan een eigen plek waar ze veilig zijn, zich letterlijk thuis voelen. Een plek die ze naar hun eigen idee kunnen vormgeven. Daar hebben ze hun eigen woonruimte, kunnen plezier maken met elkaar, verdriet delen, elkaar stimuleren en troosten. Om dat in goed banen te leiden gaan we op zoek naar goede begeleiding.

Begeleiding

Een woongroep van jong volwassenen met een verstandelijke beperking kan niet zonder goede begeleiding. Wij willen begeleiders die met elk van onze kinderen goed overweg kunnen. Daar verstaan wij onder dat ze de kinderen in hun waarde laten, elk de kans biedt zich zo goed mogelijk te ontwikkelen en zorg biedt daar waar nodig en gewenst. Begeleiders geven onze kinderen de kans hun eigen verantwoordelijkheid zo goed mogelijk te dragen. Als het nodig is tonen ze begrip voor foutjes en leggen uit hoe het anders kan. De grondhouding is altijd positief. Alle bewoners van het huis zijn gelijkwaardig. Zodra de woonvoorziening gerealiseerd wordt, maken we een apart plan waarin de begeleiding van elk kind afzonderlijk wordt beschreven.

Continuïteit, vertrouwen en geborgenheid zijn heel belangrijk voor onze kinderen. Ouders moeten voor de lange termijn op de inzet van de aangestelde begeleiders kunnen rekenen. Wij willen dat ook ’s nachts begeleiding in huis is. Begeleiders zorgen voor adequate vervanging in geval van ziekte, absentie of verlof.

Hoe gaan we dat regelen?

Ouders maken duidelijk welke specifieke zorg hun kind nodig heeft. Aan de hand daarvan trekken we, onder deskundige regie, begeleiders aan die verantwoordelijk zijn voor de zorgverlening aan onze kinderen. Daarmee sluiten we een overeenkomst waarin inzet en vergoeding wordt omschreven. We kijken of deze begeleiders goed bij onze kinderen passen, of ze ervaring hebben met de zorgverlening en begeleiding en of ze in staat zijn onze kinderen verder tot ontplooiing te brengen. Onze kinderen wordt regelmatig gevraagd wat ze van hun begeleiders vinden. Begeleiders worden regelmatig gevraagd de ouders te informeren over het welzijn van hun kind. Aanpassing van houding en zorg moet in open en goede sfeer besproken worden. Onvoorziene gebeurtenissen worden direct met (een delegatie van) de ouders besproken. Bij het zoeken van een oplossing staat het belang van het kind voorop. Ouders evalueren de begeleiding regelmatig. Besluiten over aangaan of beëindiging van de begeleidings-overeenkomst worden unaniem door de ouders genomen. Van begeleiders die worden aangesteld wordt een Verklaring Omtrent Gedrag verlangd.

Bekostiging

De huisvesting van onze kinderen wordt betaald uit de Wet Langdurige Zorg, hetzij uit een Persoons Gebonden Budget (PGB) of Zorg In Natura (ZIN). Ouders moeten zelf de indicatie aanvragen. De huurvergoeding wordt afgestemd op verkrijging van huursubsidie. De kosten voor levensonderhoud worden betaald uit eigen middelen van onze kinderen (uitkering, zakgeld of andere middelen). In principe worden de kosten gelijkelijk verdeeld. Als daar aanleiding toe is worden (groter woonoppervlak, meer voorzieningen, andere zorgbehoefte) worden de kosten naar rato verdeeld. Ouders of wettelijk vertegenwoordigers zijn er verantwoordelijk voor dat kosten tijdig worden voldaan. Onze bewoners hebben zorgzwaartepakket 4 en hoger.

Het huis

Het huis waar onze kinderen gaan wonen is veilig en prettig, ligt bij voorkeur in een woongebied en is niet ver verwijderd van het centrum en niet aan een drukke weg. Elke bewoner krijgt een kamer van voldoende grootte met daarin ruimte voor bed, bureautje, zitje, opbergkast. De kamer is afsluitbaar, verwarmd en goed verlicht. De inrichtingskosten worden door ouders/begeleiders zelf betaald. We willen dat onze kinderen een eigen douchegelegenheid krijgen en indien mogelijk ook een toiletvoorziening. Elke kamer moet een eigen televisie en internet (wifi) aansluiting hebben. Het huis heeft een gemeenschappelijke keuken en woonkamer. Er is, bij voorkeur, een logeerkamer voor ouders. Wassen/afwassen wordt gemeenschappelijk gedaan. Het huis is voldoet aan alle veiligheidseisen en is voorzien van vluchtwegen. Er is een tuin met zitgelegenheid en privacy. Kosten voor gemeenschappelijke voorzieningen worden bij voorkeur door fondsen gesponsord en indien nodig door ouders gemeenschappelijk gedragen. De wijze waarop huisvesting en woonplek tot stand komen staat omschreven in het stappenplan.

De huisregels

In samenspraak met bewoners en ouders stellen begeleiders huisregels op voor bewoners en bezoekers. De leiding is verantwoordelijk voor naleving van de regels. De begeleiders dragen verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken in het huis. De bewoners zijn samen met begeleiders verantwoordelijk voor schoonmaak en hygiëne in de gemeenschappelijke ruimten. Indien nodig wordt professionele schoonmaak ingezet. Ouders/wettelijk vertegenwoordigers zijn verantwoordelijk voor de hygiëne/schoonmaak van de kamer van hun kind en organiseren het onderhoud van de tuin. In het huis wordt niet gerookt en wordt geen alcohol gebruikt. De bewoners maken contact met hun buren en zorgen samen voor een prettige woonomgeving.

De grootte van de groep

Ouders vinden het belangrijk dat hun kind voldoende ‘eigen’ ruimte in huis heeft en dat de reeds bestaande banden van onze kinderen in stand blijven. In principe omvat de groep bewoners kinderen die elkaar kennen en die goed met elkaar overweg kunnen. De grootte van de groep is 8 maar niet meer dan 10 bewoners. Over de samenstelling van de uiteindelijke woongroep moet vooraf duidelijkheid bestaan. Het kan zijn dat de begrote kosten nopen tot een andere groepsomvang. Dat moet tijdig besproken worden en tot een unaniem besluit leiden.

Verandering in de groep

Uitgangspunt is dat de groep vanaf de start zo lang mogelijk bij elkaar blijft. Het kan gebeuren dat een of meerdere groepsleden vertrekken, bijvoorbeeld als gevolg van ziekte, verhuizing van ouders/verzorgers naar elders, door onoverbrugbaar meningsverschil met andere bewoners of begeleiders, of andere oorzaken. In alle gevallen geldt een nader te bepalen opzegtermijn. Dat is nodig om een nieuwe bewoner te kiezen zodat het vertrek van een bewoner geen financieel gat slaat in de exploitatie. Tot het verstrijken van de opzegtermijn blijven ouders/verzorgers verantwoordelijk voor de lasten. Bij beëindiging of ontbinding van de woongroep is de opzegtermijn zoals bepaald door de eigenaar of verhuurder van het pand leidend.

Werk en dag- en vrijetijdsbesteding

Leden van de woongroep werken in principe of gaan naar de dagbesteding. Werk en/of dagbesteding is nodig voor de ontplooiïng en eigenwaarde en de sociale contacten van onze kinderen. In samenspraak met werkgevers en aanbieders van dagbesteding in de omgeving zoeken ouders naar een passende tijdsbesteding voor hun kinderen. Gedurende de afwezigheid van bewoners wordt de begeleiding naar een absoluut minimum teruggebracht om kosten te besparen. (Zorg)ouders regelen in samenspraak met de zorgverleners, noodzakelijk vervoer naar dagbesteding. De gemeente wordt gevraagd om subsidie in het vervoer. Indien niet beschikbaar komen de kosten van dit vervoer voor rekening van de ouders. Ouders zoeken mogelijkheden om dit vervoer eventueel te laten sponsoren of zelf te regelen. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor besteding van de vrije tijd van de bewoners, tenzij vooraf afspraken zijn gemaakt over een andere invulling en bekostiging.

Tot slot

Deze missie en visie beschrijft de uitgangspunten die wij, ouders, zien voor de huisvesting en zelfstandige ontplooiïng van onze kinderen. Het is geen in beton gegoten handvest. Omstandigheden kunnen veranderen, visies zijn nooit voor de eeuwigheid, regels en wetten kunnen nopen misschien tot een andere aanpak. Wat er ook moge gebeuren, het uitgangpunt dat onze kinderen recht hebben op een volwaardig bestaan, zelfstandige ontplooiing, een eigen sociaal leven, blijft onverlet.